Erasmus+ KA2 projekt „Different Drum“ 1.sept. 2020 – 31.august 2023

"Different Drum" Logo

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm, mis annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda ja kogemusi saada. Programmi eesmärk on toetada majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset võrdsust ja kaasatust. Samuti püütakse Erasmus+ abil edendada oma partnerite jätkusuutlikku arengut kõrghariduse valdkonnas ning toetada ELi noortestrateegia eesmärkide saavutamist.

Erasmus+ KA2 ehk strateegilised partnerlused on riikidevahelised projektid, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist hariduse, koolituse ja noortetöö valdkonnas. (Huvi korral saab rohkem lugeda: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_et )

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskusele on võimalus olla partneriks Erasmus+ KA2 projektile „Different Drum“ (eesti keelde tõlgituna „Teistsugune Trumm“.) Projekti eestvedajaks on Malta organisatsioon Prisms, kes on sellesse põnevasse projekti endaga kaasa võtnud Eesti ja Iirimaa. Projekti peamine eesmärk on teha koostööd koolidega, et pakkuda Malta, Iirimaa ja Eesti noortele, vanuses 13-15, professionaalset noorsootöötaja juhendamist valdkondades, kus noor seda kõige enam võib vajada.

Noorsootöötajad töötavad iga noorega individuaalselt läbi mentorlusviisi. Mentorlus tähendab toetava suhte loomist kahe inimese vahel. Elukogenenum ja hooliv inimene on nõus jagama oma teadmisi ja kogemusi nooremaga, kes on avatud nendele uutele teadmistele ja nõus endaga tegelema, et jagatud kogemuste põhjal parandada enda elukvaliteeti. Noorsootöötaja roll on noore suunamine ja abistamine saamaks iseseisvamaks ning oma teadmiste jagamine, mis annab noorele võimaluse jõuda oma eesmärkideni nii isiklikul kui ka akadeemilisel tasandil. Noorsootöötaja ja õpilase vaheline koostöö kestab kaks õppeaastat nii koolis kui ka kooli väliselt. Lisaks noorele teevad noorsootöötajad koostööd õpilase pere, kooli ja kogukonnaga, et pakkuda terviklikumat lähenemist, mis toetab õpilast. 

Põhipunktid, millele noorsootöötaja keskendub mentorlust läbi viies on järgmised:

 • Noore pädevused. Keskendutakse iga noore tugevustele konkreetsetes valdkondades, sealhulgas sotsiaalne, akadeemiline, kognitiivne ja kutsealane.
 • Noore enesekindlus. Saavutada kõrge eneseväärikus ja eneseteostuse tunne. Positiivne nägemus iseendast ja uskumus tuleviku suhtes.
 • Noore suhted. Luua/parandada/säilitada positiivsed ja eluterved sidemed inimeste ja institutsioonidega – eakaaslaste, pere, kooli ja kogukonnaga. 
 • Noore karakter. Ühiskondlike ja kultuurireeglite austamine, õige käitumise standardite omamine, õige ja vale tunnetus (moraal), vaimsus, ausus.
 • Noore hoolivus. Kaastunde ja empaatia oskuse arendamine, nii enda kui teiste suhtes.

Koolisisene mentorlus:

Koolisisese mentorluse eesmärgiks on toetada noort akadeemilistes tegevustes. Noorsootöötaja julgustab ja toetab õpilast õppeedukuse suurendamisel ning on samal ajal nende jaoks olemas, kui nad ühelt õppeaastalt teisele üle lähevad. Selle saavutamiseks töötavad noorsootöötaja ja õpilane välja tegevuskava, mis sisaldab eesmärke ja vahe-eesmärke, mille õpilane täidab iga õppeaasta lõpuks. Protsessi hõlbustab pikaajaline pühendumus, mille käigus tugevneb õpilase ja noorsootöötaja usaldussuhe. Avardada noore silmaringi karjääri võimalustest ja julgustada neid uudistama huvipakkuvaid erialasid haridusmaastikul. 

Kooliväline mentorlus: 

Koolivälise mentorluse raames parandatakse noore sotsiaalseid oskuseid, võimaldades ja aidates neil tugevdada suhtlemisoskuseid, ja suurendades eneseteadvust ja enesehinnangut. Luuakse füüsiline ja emotsionaalne heaolu läbi huvitegevuste, millega õpilased tegelevad pärast koolitunde. Kohtumiste sisu noorega loob noorsootöötaja lähtuvalt noore vajadustest ja huvidest. 

Noortevahetus Maltal: 

Noorte ja noorsootöötajate vaheline koostöö jätkub ka suveperioodil, et valmistada õpilased ette selles projektis kavandatud noortevahetuseks, mis toimub Maltal. Seal saavad kokku kõik projektis osalejad (Malta, Eesti ja Iirimaa). Terve nädala vältel toimub noortevahetus, mis on täis arendavaid tegevusi, mille sisu on loodud noorte poolt ehk noored planeerivad iseseisvalt ja viivad ka ellu enda loodud tegevuskava. Läbi selle suurendame nende algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Reisi peamiseks eesmärgiks on anda noortele võimalus väljuda oma tavapärasest keskkonnast, suurendades sellega nende eneseteadvust ja isiklikku arengut. Noortevahetuse raames saavad nad panna ennast proovile,  kuidas nad tulevad toime võõras riigis, kus on erineva kultuuritaustaga inimesed ja kombed. Reis on noortele hea võimalus eneseteostuseks, mille läbi suurendame nende enesekindlust ja enesehinnangut. Kogu protsessi vältel on noortele toeks noorsootöötajad, kes igal sammul suunavad ja aitavad ideed realiseerida tegevusteks. 

Projekti loodetav tulemus: 

 • Suurendada noore huvi hariduse vastu, et nad ei katkestaks kooli liiga varakult  ebakindluse või vähese usu tõttu iseendasse.
 • Noore õppeedukuse suurendamine.
 • Noore sotsiaalsete oskuste parandamine suhtlemaks haridussüsteemi, pere, eakaaslaste ja kogukonnaga elutervemalt.
 • Individuaalse tegevuskava loomine, mis vastab noore vajadustele.
 • Noore kaasamine väljaspool koolitunde toimuvatesse huvitegevustesse.
 • Tervislikuks heaoluks vajalike põhipädevuste suurendamine.
 • Luua tööjuhendid aitamaks noori ja haridusvaldkonnas töötavaid inimesi.

margit@vabaajakeskus.ee | +372 5660 5982 Projekti "Different Drum" koordinaator ja noorsootöötaja

  Margit Vellend Projekti "Different Drum" koordinaator ja noorsootöötaja

  helena@vabaajakeskus.ee Noorte Tugila noorsootöötaja / projekti "Different Drum" noorsootöötaja

   Helena Randlaht Noorte Tugila noorsootöötaja / projekti "Different Drum" noorsootöötaja