Privaatsuspoliitika

LOGIRAAMAT

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuste erinevate teenuste tarbijad (Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Audru Noortekeskus ja Pärnumaa Noorte Tugila) registreerivad end Logiraamatusse. Logiraamatu võimalustest ja eesmärgist saad lugeda siit. Logiraamatusse registreerimise aluseks on kuni 12-aastase noore puhul lapsevanema või hooldaja allkirjastatud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Vanema kui 12-aastase noore puhul on vajalik noore enda nõusolek.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus isikuandmete töötlejana ja kontaktid

 

Andmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, mille alla kuuluvad allüksustena Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Audru Noortekeskus ja Pärnumaa Noorte Tugila. Kui töötleme andmeid volitatud töötlejana, siis teeme seda vastutava töötleja juhiste järgi (nt riiklikes andmekogudes isikuandmete töötlemisel). Meie andmekaitse küsimustes saate kontakteeruda e-posti aadressil info@vabaajakeskus.ee.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 

Töötleme isikuandmeid noorsootöö teenuste arendamisel, rahvusvahelise noorsootöö praktika vahendamisel, riigisiseste ning rahvusvaheliste koostöö- ja arendusprojektprojektide elluviimisel, uuringute korraldamisel, täienduskoolituste korraldamisel, noortekeskuse arendamisel ja tegevuste toetamisel ning MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse toimimist toetavate tegevuste (nt raamatupidamine, projektitegevuste läbiviimisel, hankemenetluste läbiviimine jms) käigus.

 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik noorsootöö teenuste osutamiseks (seminarid, koolitused, rahvusvahelised projektid, noortekeskuste arendamine) ja mõju hindamiseks (statistilised andmed, uuringud).

 

Isikuandmete koosseis (nt isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, terviseandmed vms) sõltub konkreetsest teenusest, kuid arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste pakkumiseks.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 

Töötleme isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 6 ja 9.

 

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid juhul, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning andmesubjekt on üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemiseks andnud. Küsime nõusolekut nii, et see on selgelt eristatud muudest küsimustest, esitatud lihtsas ja selges keeles, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt allkirjastatud avalduses, e-kirjas, SMSis). Isikul on õigus  oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes meile oma soovist teada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Lepingu täitmiseks töötleme isikuandmeid võlaõiguslike lepingute (sh hankelepingute ja töölepingute) sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid lepingu täitmisel võivad olla: töötaja või teenuse osutaja isiku tuvastamine, lepinguga võetud kohustuste täitmine, töötaja või teenuse osutajaga suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine. Lepingu täitmise eesmärgil ei töödelda isikuandmete eriliike (nt terviseandmeid), nende andmete puhul on töötlemise seaduslikkuse aluseks muu asjakohane alus (nt õigusnõude ettevalmistamine).

 

Juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks töötleme isikuandmeid õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Näiteks töötleme isikuandmeid raamatupidamis-, maksu- või töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lõpp-rahastajale aruannete esitamiseks. Avalikes huvides oleva ülesande täitmise õiguslikul alusel töötleme seadustes ja nende alusel antud õigusaktides nimetatud andmeid või tuleneb andmete töötlemise vajadus õigusaktist.

 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus võib isikuandmeid (sh isikuandmete eriliike) töödelda noorte kaitseks, õigusnõude koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse õigustatud huvi tähendab huvi pakkuda noortele kvaliteetseid teenuseid, mida arendada vastavalt  noorte soovidele, mistõttu võime teenuste parendamiseks ja suhete hoidmiseks küsida noortelt või töötajatelt tagasisidet (nt korraldada rahuoluküsitlusi). Teatud juhtudel on isikuandmete töötlemine nõutav võrgu- ja infoturbe tagamiseks avaliku sektori asutuste, elektroonilise side teenuste pakkujate jt isikute poolt. Õigustatud huvi korral töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui andmesubjekti huvid või põhivabadused ja -õigused ei kaalu üles andmete töötlemise huvi ning MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus ei täida eesmärgi saavutamiseks avalikke ülesandeid ning kui puudub muu isikuandmete töötlemise alus. Andmesubjekti huvid ja põhiõigused võivad MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse huvidest tähtsamad eelkõige juhul, kui isikuandmeid töödeldakse olukorras, kus andmesubjektil ei ole mõistlik eeldada edasist töötlemist. Sellel alusel andmete töötlemisest teavitame andmesubjekti (üldmääruse art 13 ja 14) ning teil kui andmesubjektil on õigus töötlemine vaidlustada.

 

Eluliste huvide kaitseks võib MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorraline abi).

Tagame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete (näiteks töötajate andmekaitseteemaline koolitamine, juurdepääsupiirangud meie infosüsteemidele, hoonete turvameetmed, nagu sisenemine vaid pääsuloaga).

Isikuandmete eriliikide töötlemiseks küsime selgesõnalise nõusoleku või töötleme eriliigilisi isikuandmeid tööõigusest tulenevate kohustuste ja eriõiguste täitmiseks (nt esitab töötaja kontaktandmed töötervishoiuarstile töötaja töövõime hindamisele registreerimiseks) või olulise avaliku huviga seotud põhjustel õigusakti alusel.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

 

Meie koostööpartnerid võivad asuda väljaspool Eestit, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu majanduspiirkonnas (st üldmääruse toimimisalas). Rakendame kaitsemeetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt üldmäärusele. Andmete edastamise teabe kohta on andmesubjektil võimalik esitada päring, millele tuleb MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskusel vastata hiljemalt ühe kuu jooksul.

 

Isikuandmete vastuvõtjad

 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes omavad selleks seadusest, muust õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust või teevad meiega koostööd (nt pakutava teenuse raames) või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. Nõusoleku andjal on õigus tutvuda tema või tema lapse kohta käivate andmega ja nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest tuleb MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskust teavitada.

Koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse nimel ja ainult eesmärgil, milleks MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus kogutud isikuandmeid töötleb, ning juhindudes meie isikuandmete töötlemise tingimustest. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus võib edastada isikuandmeid pädevatele riigiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Isikuandmete vastuvõtjad fikseeritakse isikuandmete töötlemise toimingute registris.

 

Isikuandmete säilitamise tähtajad

 

Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtajani (nt raamatupidamisandmeid seitse aastat, töölepingud 10 a lõppemisest). Isikuandmete säilitamise tähtajad on kinnitatud MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus  dokumentide loetelus, lisaks võivad andmete säilitamise tähtajad sisalduda teistes MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse sisekordades. Säilitamistähtaja möödudes andmed hävitatakse, v.a kui esineb seda välistav asjaolu (nt õigusnõude kaitsmise vajadus).

 

Teie õigused andmesubjektina

 

Andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta. Andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole privaatsusteates toodud kontaktidel või kui andmed on infosüsteemis, millele andmesubjektil on juurdepääs, siis tutvudes andmetega infosüsteemis.

 

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamistkui olete andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid. Selleks tuleb pöörduda kirjalikult MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus poole.

 

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Siiski pole isikuandmete täielik kustutamine võimalik, kui isikuandmete säilitamise tähtajad seda nõuavad või kui isikuandmeid töödeldakse ka muudel eesmärkidel ja alustel (nt kasutatakse isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmisel riigiasutustesse esitamisel või raamatupidamisdokumentide säilitamiseks või valmistatakse ette õigusnõuet lepingulisel alusel).

 

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus töötleb andmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise või õigustatud huvi alusel. Vastuväite saamisel kaalume õiguslikke huve ja vajadusel lõpetame andmetöötluse. Vastuväite esitamise õigust ei saa realiseerida, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil.

 

Teil on õigus piirata teid puudutavat andmetöötlustkui a) olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse ning andmetöötlus piiratakse isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks või b) taotlete ebaseadusliku töötlemise puhul kustutamise asemel kasutamise piiramist või c) kui MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus  ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või d) kui esitate vastuväite, siis ajaks mille jooksul töötlemise õiguspärasuse osas MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus oma otsuse teeb.

 

Teil on õigus nõuda meilt struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetavalt esitatud andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale juhul, kui andmeid töödeldakse automatiseeritult ja andmesubjekti nõusoleku või lepingu täitmise alustel. MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus hindab seda nõuet täites, et õiguse kasutamine ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

 

Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole kontaktisiku  kontaktidel. Andmete väljastamiseks, parandamiseks, kustutamiseks või vastuväidetele vastamiseks on vaja meil andmesubjekt tuvastada, mistõttu võime teilt paluda vormikohast avaldust, sh digitaalselt allkirjastatult, või enese tuvastamist muul viisil. Vastab teile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja andmete mahtu. Pikendamisest teavitame teid ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

 

Päringute esitamine ja kaebeõigus

 

Võite alati oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega, oma õiguste realiseerimiseks või kui leiate, et MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus on rikkunud teie õigusi rikkumise lõpetamise nõudega pöörduda meie poole e-posti aadressil  info@vabaajakeskus.ee

 

Samuti on teil õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.